Nazewnictwo i terminologia

Programując, bądź omawiając projekt tworzony z użyciem SQL, PL/SQL, posługujemy się nazewnictwem, i skrótowym żargonem opisując wykonywane czynności. Poniżej przedstawiam najczęściej używane wraz z krótkim opisem i przykładem.

TROCHĘ SKRÓTÓW NA POCZĄTEK

SQL(Structured Query Language) – strukturalny język zapytań wykorzystywany do pobierania, modyfikowania i umieszczania danych w bazie danych.

PL/SQL – proceduralny SQL. Rozszerzenie języka SQL, dzięki któremu możemy tworzyć pętle, instrukcje warunkowe, przechwytywać błędy i korzystać ze zmiennych.

DDL(Data Definition Language) – język wykorzystywany w SZBD do tworzenia struktur bazodanowych jak tabele, constraint, triggery itp

Przykład:

CREATE TABLE zamowienia(id_zam NUMBER NOT NULL
,nazwa_zam VARCHAR2(256)
,descr VARCHAR2(256));

DML(Data Manipulation Language) – czynność manipulacji danymi bazy danych. Do DML zaliczamy polecenia UPDATE, DELETE, INSERT, MERGE

Przykład:

INSERT INTO zamowienia VALUES (1, 'Foremki', 'Foremki do ciasta')
/

UPDATE zamowienia
SET nazwa_zam = 'Foremki do pierników'
WHERE id_zam = 1
/

DELETE FROM zamowienia WHERE id_zam = 1
/

DCL(Data Control Language) – język kontroli dostępu i uprawnień do zadań bazy danych

Przykład:

  • GRANT CREATE TABLE TO user
  • GRANT select, insert, delete, update ON zamowienia TO user

Info: W przykładzie wykorzystałem testową tabelę zamowienia i użytkownika user. Więc w Twoim przypadku będzie to zupełnie co i kto inny.

DQL(Data Query Language) – język zapytań do bazy danych. W skład DQL wchodzi tylko jedno polecenie, a mianowicie SELECT.

Przykład:

SELECT * FROM zamowienia;

PROCEDURA

Co to jest procedura? To zbiór instrukcji SQL i PL/SQL. Umożliwiają grupowanie logiki biznesowej w bazie danych. Wykorzystywane głównie do operacji, gdzie nie oczekuje się informacji zwrotnej. Procedury często również nazywane są składowanymi podprogramami, do których dostęp ma każdy program z dostępem do bazy danych.

Przykład procedury, która ma za zadanie usunięcie rekordu z tabeli zamowienia wskazanego przez identyfikator z parametru p_id_zam. W tym przypadku nie oczekujemy żadnej informacji zwrotnej, a tylko działania, które usunie rekord z tabeli.

CREATE PROCEDURE usun_zamowienie(p_id_zam NUMBER) AS
BEGIN
DELETE FROM zamowienia WHERE id_zam = p_id_zam;
END;
/

Baza danych – upraszczając to zwyczajnie zbiór danych. Nieco poszerzając ten termin możemy powiedzieć, że to uporządkowany zbór danych, do którego istnieją mechanizmy dzięki którym użytkownik może pozyskać interesujące go dane.