Nazewnictwo i terminologia

Programując, bądź omawiając projekt tworzony z użyciem SQL, PL/SQL, posługujemy się nazewnictwem, i skrótowym żargonem opisując wykonywane czynności. Poniżej przedstawiam najczęściej używane wraz z krótkim opisem i przykładem.

TROCHĘ SKRÓTÓW NA POCZĄTEK

SQL(Structured Query Language) – strukturalny język zapytań wykorzystywany do pobierania, modyfikowania i umieszczania danych w bazie danych.

PL/SQL – proceduralny SQL. Rozszerzenie języka SQL, dzięki któremu możemy tworzyć pętle, instrukcje warunkowe, przechwytywać błędy i korzystać ze zmiennych.

DDL(Data Definition Language) – język wykorzystywany w SZBD do tworzenia struktur bazodanowych jak tabele, constraint, triggery itp

Przykład:

CREATE TABLE zamowienia(id_zam NUMBER NOT NULL
,nazwa_zam VARCHAR2(256)
,descr VARCHAR2(256));

DML(Data Manipulation Language) – czynność manipulacji danymi bazy danych. Do DML zaliczamy polecenia UPDATE, DELETE, INSERT, MERGE

Przykład:

INSERT INTO zamowienia VALUES (1, 'Foremki', 'Foremki do ciasta')
/

UPDATE zamowienia
SET nazwa_zam = 'Foremki do pierników'
WHERE id_zam = 1
/

DELETE FROM zamowienia WHERE id_zam = 1
/

DCL(Data Control Language) – język kontroli dostępu i uprawnień do zadań bazy danych

Przykład:

  • GRANT CREATE TABLE TO user
  • GRANT select, insert, delete, update ON zamowienia TO user

Info: W przykładzie wykorzystałem testową tabelę zamowienia i użytkownika user. Więc w Twoim przypadku będzie to zupełnie co i kto inny.

DQL(Data Query Language) – język zapytań do bazy danych. W skład DQL wchodzi tylko jedno polecenie, a mianowicie SELECT.

Przykład:

SELECT * FROM zamowienia;

Baza danych – upraszczając, to zwyczajnie zbiór danych. Nieco poszerzając ten termin, możemy powiedzieć, że to uporządkowany zbór danych, do którego istnieją mechanizmy, dzięki którym użytkownik może pozyskać interesujące go dane.

PROCEDURA

Co to jest procedura? To zbiór instrukcji SQL i PL/SQL. Umożliwiają grupowanie logiki biznesowej w bazie danych. Wykorzystywane głównie do operacji, gdzie nie oczekuje się informacji zwrotnej. Procedury często również nazywane są składowanymi podprogramami, do których dostęp ma każdy program z dostępem do bazy danych.

Przykład procedury, która ma za zadanie usunięcie rekordu z tabeli zamowienia wskazanego przez identyfikator z parametru p_id_zam. W tym przypadku nie oczekujemy żadnej informacji zwrotnej, a tylko działania, które usunie rekord z tabeli.

Przykład:

CREATE PROCEDURE usun_zamowienie(p_id_zam NUMBER) AS
BEGIN
DELETE FROM zamowienia WHERE id_zam = p_id_zam;
END;
/

//